На 24 декември сега веќе минатата 2020 година стапија на сила измените на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за кои јавноста многу малку знае

Полициски контроли
објавено на 3 јануари 2021 година
  

Донесени една седмица пред тоа, во нив на 41 страница се менуваат 219 од вкупно 414-те члена колку што содржи законот, значи секој втори. Измените во огромна мерка се однесуваат за висината на казните кои генерално се намалуваат, со укинување на нивната замена со негативни бодови. Некои казни пак се зголемуваат а има и некои измени кои ќе изненадат многумина, како што е можност за одземање на возилото од страна на полицијата.

Тоа ќе се случи ако полицискиот службеник го исклучи од сообраќај возилото заради утврдување на неговата техничка исправност, но не подолго од три работни дена. Ако пак се покаже дека возилото има техничка неисправност која се однесува на предизвикување на голема бучава или во случај кога тоа не е регистрирано повеќе од шест месеци, се одзема на 90 дена.

објавено во

Autoinfo.mk

  

❮  сите објави од Македонија